skvtevlldvy:

"if nobody hates you, you’re doing something wrong"

(via skvtevlldvy)